Medewerkers en RvT

Directeur/bestuurder
Marjet van Os

Algemeen teamleider
Henk Kooiman

Controller
Christien Baaij-Otten

Financiële administratie
Sandra Put-Offermeijer

Theaterprogrammeur/marketing & communicatie
Nienke Redeker-Helmink

Planning zalenverhuur/sporthallen & evenementen
Aafke van de Peppel-Vonk
Jessica Charité-Hoogvliet

Theatertechniek
Annemaaike Lorsheijd

Interieurverzorging
Jolanda Barendregt-Koops

Beheerders Cascade
Kees van Bemmel, Wendy Janssen, Terence van Baar en Nancy Rijsdijk

Beheerders sporthallen
Peter Kroos, Jan van der Markt, Piet den Otter en Richard van Leeuwen

Horeca
Karin Verbeek, Diana Lodder, Monique Stefess en Jeanny Bellaert

Receptie
Jacqueline van ’t Leven


RAAD VAN TOEZICHT 

Stichting Cascade heeft het Raad van Toezicht-model als besturingsmodel ingevoerd op 15 juli 2019 en wordt bestuurd door de directeur-bestuurder.

Taken
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Cascade. De Raad van Toezicht:
– zorgt voor een adequate invulling van het bestuur;
– richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Stichting Cascade en haar maatschappelijke doelstellingen;
– dient zijn taak onafhankelijk te kunnen uitoefenen;
– is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

In een gezamenlijk reglement directie en Raad van Toezicht wordt vorm en inhoud gegeven aan de wijze waarop de RvT en de directie zijn samengesteld, hun rol en (gezamenlijke) werkwijze is vormgegeven. Ook beschrijft dit reglement hoe verantwoording wordt afgelegd en hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen. Stichting Cascade hanteert – na bestudering van diverse Governance codes – de Governance Code Cultuur. Link naar deze code: https://bij.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/Governance-Code-Cultuur-2019_NL_download-versie.pdf.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en komt vijf keer per jaar bijeen. Leden nemen zitting voor maximaal 4 jaar, deze termijn kan eenmaal verlengd worden. Continuïteit in de Raad van Toezicht is belangrijk daarom hanteert Cascade een rooster van aftreden. Klik hier voor Rooster van aftreden

Raad van Toezicht van Stichting Cascade bestaat uit:
Ad Dogger, Piet Kooij en Michel van Leemput

Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen hiervoor jaarlijks een vrijwilligersvergoeding.